L’expressió oral a la Secundària: una eina essencial per a la comunicació

Compartir

20 novembre 2023

Com preparar un discurs eficaç

per Jordi Viladrosa i Clua

Actualment, l’expressió oral és una eina essencial per a la comunicació en qualsevol àmbit de la vida. En educació, és especialment important que els alumnes de l’ESO i el batxillerat desenvolupin aquesta competència, ja que els permetrà expressar-se amb claredat, eficàcia i seguretat en diferents situacions comunicatives amb més o menys grau de formalitat.

Gràcies a l’expressió oral s’aprèn a participar en l’aula, exposar temes, defensar idees i punts de vista i resoldre problemes de manera col·laborativa

En aquest article es proposen una sèrie de consells per preparar un discurs oral eficaç. Tindrem en compte els aspectes següents: estructura, argumentació, creativitat, llenguatge, llenguatge no verbal, espai i temps i imatge personal, que coincideixen amb els criteris de realització de la rúbrica utilitzada per valorar els discursos dels estudiants que participen any rere any al Torneig de Discurs TEDIS, organitzat pel Centre d’Estudis Impuls Educació. 

Elements d’un discurs

De manera breu, s’exposen a continuació les característiques de cadascun dels elements d’un discurs oral.

Estructura

El primer pas per preparar un discurs oral és definir-ne l’estructura. Ha de ser clara i concisa, i ha de permetre a l’orador organitzar les idees de manera lògica. Una estructura típica per a un discurs oral consta de les següents parts:

Introducció: l’orador ha de presentar el tema i copsar l’atenció del públic.

Cos: qui exposa ha de desenvolupar el tema, presentant els arguments i les proves que el sustenten.

Conclusió: és on cal resumir les idees principals i deixar una impressió positiva en el públic.

Argumentació

Hi ha diferents tipus d’arguments, com ara els arguments de fet, els arguments d’autoritat, els arguments d’analogia o els arguments de causalitat. L’orador ha de triar el més adequat per al seu discurs.

Els arguments són el nucli de qualsevol discurs oral. Han de ser sòlids i convincents, i s’han de recolzar en proves
Tedis 2024

Creativitat

Aquest és un element important, ja que en depèn que el discurs sigui més atractiu i memorable per al públic. Entre els recursos que podem utilitzar per afegir creativitat tenim l’ús d’imatges, metàfores o anècdotes. També es pot fer servir l’humor o el suspens per mantenir l’atenció del públic.

Llenguatge

S’aconsella fer servir un llenguatge clar, concís i adequat al públic a què s’adreça l’exposició. De vegades serà millor evitar la utilització d’un llenguatge massa tècnic o especialitzat, encara que d’altres vegades això serà un element necessari. En tots dos casos cal procurar una pronunciació clara i comprensible.

Llenguatge no verbal

El llenguatge no verbal és tan valuós com el llenguatge verbal. L’expositor ha de mantenir una postura alçada i una mirada segura, i ha de fer ús de gestos i expressions facials que donin suport a les seves paraules amb naturalitat, sense perdre el contacte visual amb el públic.

Tedis 2024
L’orador s’ha de familiaritzar amb l’espai on pronunciarà el discurs

Espai i temps

L’orador ha d’ajustar el to de veu i els moviments a la mida de la sala. És important també respectar el temps assignat.

Imatge personal

La imatge personal té un component subjectiu que cal controlar perquè pot influir en l’èxit d’una exposició oral. L’orador s’ha de vestir adequadament per a l’ocasió, i ha de ser conscient que és una eina de comunicació rellevant.

Consells per a professors

A l’hora d’ajudar els alumnes a preparar el seu discurs serà primordial, per exemple:

Oferir oportunitats de pràctica: Els alumnes han de tenir l’oportunitat de practicar les exposicions orals en diferents contextos de manera planificada i sistemàtica. Això els ajudarà a desenvolupar la seva confiança i a millorar la seva capacitat d’improvisació. Això implica que han d’estudiar el tema que exposaran, practicar el seu discurs i assajar-ne la presentació.

Preparar els alumnes per pronunciar un discurs oral o dur a terme una exposició requereix mètode, paciència i pràctica

Oferir feedback: Els professors han d’oferir als alumnes un feedback constructiu i orientat a l’aprenentatge. Es pot fer individualment o amb consells adreçats a tot el grup.

Crear un clima de confiança: Els alumnes han de sentir-se còmodes a l’hora de parlar en públic. Per això, els professors poden fomentar la participació dels alumnes en un ambient de respecte.

Exemple pràctic

Imaginem que un grup d’alumnes de 4t d’ESO ha de defensar un posicionament personal sobre l’impacte del canvi climàtic al planeta. Els alumnes han de preparar un discurs oral de 5 minuts, posem per cas, en què han d’exposar les principals idees i arguments sobre aquesta qüestió.

El primer pas seria investigar el tema per a recopilar informació sobre les principals dades i arguments

Suggerim, a més, els passos següents:

Organitzar la informació que han recopilat, de manera que el discurs sigui clar i concís d’acord amb les normes o les bases.

Escriure un guió que els ajudi a organitzar les idees i a controlar el temps.

Practicar el discurs en veu alta, davant d’un mirall o davant d’un company, amic o familiar, i fins i tot gravar-lo per mirar-lo més tard per identificar possibles errors i millorar la claredat i la precisió del llenguatge.

Pel que fa a l’estructura de la seva exposició, els alumnes es poden basar en les tres parts clàssiques:

Introducció: han de presentar el tema de l’exposició i plantejar la tesi que defensaran.

Desenvolupament: han d’exposar les principals dades i arguments que donen suport al plantejament.

Conclusió: presentar un resum de les idees principals de la seva exposició i reafirmar-ne el raonament o la tesi.

Valora aquest post
Valora este post
 

Compartir

2024-04-15T09:25:31+00:00

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top