La competència digital docent una prioritat

Compartir

27 març 2023

L’escola ha de preparar els seus alumnes per a un món digital en constant transformació

per Jordi Viladrosa i Clua

Les tecnologies digitals formen part dels nostres entorns professionals, acadèmics i de la nostra vida quotidiana. Fins i tot, podríem afirmar que, en alguns aspectes, condicionen l’accés a la informació i la competitivitat econòmica i del coneixement. Per això, en l’àmbit educatiu, tenen una doble funció: són un objectiu i, alhora, un mitjà per a l’adquisició de qualsevol aprenentatge.

La competència digital docent esdevé cada vegada més important en el context actual de la societat de la informació i el coneixement. Els professionals de l’educació s’enfronten a reptes constants per a integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el seu treball, però per a això és imprescindible que disposin de les competències necessàries.

La formació i acreditació de la competència digital docent esdevenen, per tant, aspectes clau en la millora de la qualitat de l’educació i en la preparació dels professionals per als reptes del futur. En aquest article, recollim les diferents competències digitals que han de dominar els docents, les metodologies i recursos per a la seva formació i les vies d’acreditació que proposa a Catalunya el Departament d’Educació de la Generalitat, per a posar un exemple.

El futur de l’educació passa també per la digitalització intel·ligent i el paper del professorat és un dels seus factors clau. És per això que la competència digital docent no només afecta la formació dels alumnes, sinó també la seva integració en la societat de la informació. És per aquest motiu que uns i altres han de disposar de les competències digitals necessàries perquè tots plegats siguem ciutadans digitalment competents.

La competència digital docent afecta a la formació dels alumnes i també a la seva integració en la societat de la informació

Què és la competència digital docent

El DigCompEdu (Marc Europeu per a la  Competència Digital dels Educadors) defineix la competència digital com la integració de coneixements, destreses, habilitats i actituds que s’han de posar-se en joc simultàniament per exercir les seves funcions, implementant les tecnologies digitals, i per resoldre els problemes i imprevistos que es puguin presentar en una situació singular concreta com a professionals de l’educació.

Marc de referència de la competència digital docent a l’Estat Espanyol

El marc de referència espanyol per a la competència digital docent es basa en el DigCompEdu. El DigCompEdu s’estructura en  sis àrees, que són cadascuna de les categories en les quals s’organitzen les competències digitals dels docents dins del marc, i se centren en diferents aspectes de les seves activitats professionals:

  • Àrea 1: Compromís professional.
  • Àrea 2: Continguts digitals.
  • Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge.
  • Àrea 4: Avaluació i retroacció.
  • Àrea 5: Empoderament de l’alumnat.
  • Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Figura 1. Àrees i abast del marc DigCompEdu ©Unió Europea (2017)

Aquestes sis àrees estan organitzades, al seu torn, en tres blocs:

  • Competències professionals dels docents.
  • Competències pedagògiques dels docents.
  • Competències docents per al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Aquests blocs transcendeixen l’aspecte digital de les competències i en permetrien l’articulació amb el projecte educatiu i organitzatiu del centre, amb un possible marc de les competències professionals docents i amb el currículum de l’alumnat.

L’objecte d’aquest Marc és descriure les competències digitals de qualsevol docent dels ensenyaments regulats en l’actual Llei Orgànica d’Educació (LOMLOE) al llarg de les diferents etapes del seu desenvolupament professional, independentment de la matèria o de l’etapa o tipus d’ensenyament que imparteixi. Té, per tant, un caràcter general i està estructurat a partir de les funcions que tots els docents comparteixen i que estan formulades en l’article 91 de l’esmentada llei.

El DigCompEdu contempla un model d’ensenyament que promou: que tot l’alumnat aconsegueixi un aprenentatge significatiu, motivador i pertinent, adaptat a les necessitats i diferències personals, i que li permeti adquirir i desenvolupar les seves competències de forma progressivament autònoma treballant en equip amb els seus iguals. Un model que implica també un tipus de pràctica docent basat en la col·laboració, en el context d’una acció coordinada al centre, amb la participació de la comunitat educativa.

Figura 2. Model d’ensenyament i aprenentatge. Ponència del GTTA per a l’actualització del MRCDD. Creative Commons BY-SA 4.0

La formació docent i la seva acreditació

En bona lògica, els docents haurien d’obtenir la competència digital docent a través de la formació inicial en el grau de mestre o d’altres titulacions relacionades amb l’educació. Una proposta interessant en aquesta línia és la del grup de treball de la Comissió Pedagògica de Pràctiques de la Universitat de Girona recollida en el document “Propostes per al desenvolupament de la competència digital docent en el pràcticum de la formació inicial“.

Els docents haurien d’obtenir la competència digital docent a través de la formació inicial en el grau de mestre o d’altres titulacions

A més a més, hi ha programes de formació continuada com el que proporciona el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través de la Subxarxa de la Competència digital docent (CDD), un espai de comunicació i treball en xarxa per fer difusió del nou Marc competencial i promoure el desenvolupament de la competència digital docent. Cada sessió està formada per un seminari web, seminaris territorials relacionats i converses al Nus (un Espai virtual per compartir idees, inquietuds i recursos entre els docents participants), dins del grup “Competència digital docent”.

Abans de 2025 el professorat que exerceixen a Catalunya haurà de formar-se i acreditar la seva competència digital docent. Amb aquesta acreditació es pretén  garantir un bon ús metodològic de les tecnologies a les aules. És un dels eixos del Pla d’Educació Digital de Catalunya vigent des de 2020 amb l’objectiu d’assegurar que tots els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori i, per tant, puguin acreditar un primer nivell dels certificats ACTIC.

Abans de 2025 el professorat que exerceixen a Catalunya haurà de formar-se i acreditar la seva competència digital docent

La plataforma Odissea és l’aula virtual per als docents de Catalunya. Disposa d’un apartat específic en formació digital. S’ofereixen diferents modalitats de formació (cursoscàpsules….) amb acompanyament (tutorització, seguiment…). I també autoformació sense acompanyament en diferents formats i durades (aules, càpsules, tallers, etc.).

Prèviament, es demana fer una diagnosi i aplicar l’eina Selfie per a Docents, elaborada i gestionada des de la Comissió Europea per donar suport a les competències digitals dels professors. Aquesta eina està dissenyada per ajudar els professors de primària i secundària a comprendre la seva situació actual respecte a com utilitzen la tecnologia digital en la seva feina. Els resultats de la revisió poden ajudar els professors a identificar on necessiten més formació i suport i a dissenyar una estratègia digital de centre.

Valora aquest post
5/5 - (1 vote)
 

Compartir

2024-04-16T14:24:43+00:00
Go to Top