Experts en aprenentatge, el millor llegat per a la següent generació

Compartir

14 octubre 2020

Projecte Aprenent a aprendre. El pensament, eina pedagògica bàsica

Per Ana Moreno

En temps de pandèmia emergeix amb força la urgència de proveir les noves generacions de competències que els converteixin en aprenents experts. La base d’aquestes competències es troba en una bona selecció de continguts essencials i habilitats cognitives al costat d’una actitud positiva per a utilitzar-les. Per a poder arribar a aprenentatges profunds i adquirir la capacitat de continuar aprenent al llarg de tota la vida, els estudiants han de ser bons pensadors; és a dir, desenvolupar un pensament de qualitat que sigui crític, creatiu i a la vegada metacognitiu.

En temps de pandèmia emergeix amb força la urgència de proveir les noves generacions de competències que els converteixin en aprenents experts.

Durant les dues últimes dècades la majoria dels països inclouen en els seus currículums oficials aquestes competències intel·lectuals d’una forma o una altra. Així ho fan també el currículum català i el de la resta de comunitats autònomes de l’estat espanyol. No obstant això, les proves PISA, que valoren precisament aquestes competències, no són tan esperançadores com s’esperava quant al nivell competencial dels alumnes espanyols.

Encara que molts països inclouen aquestes habilitats cognitives en els seus currículums, no tots ho fan de la mateixa manera. Per exemple, tant Finlàndia com Austràlia, que aconsegueixen bons resultats a Pisa, ho fan integrant les destreses de pensament crític explícitament i transversalment, de manera que els alumnes a més d’aprendre els continguts competencialment, desenvolupen la capacitat de transferir l’ús de les destreses de pensament crític a altres contextos de les seves vides. En altres països entre els quals es troba Espanya, el pensament crític s’integra de manera implícita i transversal en les competències específiques per àrees.

En aquests moments, en què les competències de pensament crític i creatiu es fan vitals per a l’economia dels països i el benestar dels seus ciutadans, la comunitat científica es pregunta quina és la forma més eficaç d’integrar-les en el currículum. El present projecte té com a objectiu avaluar l’eficàcia dels dos plantejaments en la pràctica, l’implícit i l’explícit, per a poder així proposar millores en la transferència a la vida real, d’aquestes competències tan fonamentals per al nostre progrés com a persones i com a país.

Per a poder arribar a aprenentatges profunds i adquirir la capacitat de continuar aprenent al llarg de tota la vida, els estudiants han de ser bons pensadors i desenvolupar un pensament de qualitat que sigui crític, creatiu i metacognitiu.

Objectiu del projecte

Partim del supòsit que les competències Pensament crític i creatiu ajuden a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre per un mateix, convertint els estudiants en experts aprenents per a tota la vida. El projecte “Aprenent a aprendre“ té com a objectiu estudiar l’eficàcia del desenvolupament del pensament crític i creatiu segons dues formes diferents d’integrar-lo en el currículum. D’una banda tenim la forma implícita, en què totes dues competències són un objectiu educatiu general i s’aplica en totes les àrees integrat de manera implícita en les seves competències específiques. Per exemple, es fa així en el currículum de l’estat de Califòrnia i l’Estat espanyol. D’altra banda tenim la forma explícita, en què el professorat treballa destreses i disposicions de pensament crític i creatiu de manera transversal alhora que ensenya els continguts de les seves assignatures. Per exemple, es fa així en el currículum de l’estat de Victòria, Austràlia i també a Finlàndia. D’aquesta forma els estudiants són conscients que van aprenent a pensar amb eficàcia i que aquest “pensar bé” els ajuda al seu torn, a aprendre els continguts de forma més profunda i competencial.

Descripció de l’estudi

L’estudi consisteix a mesurar i comparar les destreses i hàbits de pensament crític en dos grups diferents d’alumnes. En un s’administrarà un programa de desenvolupament de pensament crític sobre la base d’una sèrie de destreses que s’aplicaran explícitament integrades en les activitats d’aprenentatge. En l’altre s’aplicarà el currículum català de manera ordinària. En aquest cas se suposa que el desenvolupament del pensament crític i creatiu ja està inclòs en l’aprenentatge competencial previst per a cada àrea de coneixement.

La recerca es realitzarà en tres passos:

 1. Primer pas: Primera aplicació del Test “Reptes de pensament” i el qüestionari “Hàbits de pensament”. Aquestes proves s’apliquen a dos grups d’alumnes, a l“explícit”, que és on s’aplica el programa i a l’“implícit”, on no s’aplica. Recollida de les mitjanes de rendiment acadèmic dels alumnes en les àrees: lingüística, matemàtica, cientificotecnològica i socials. Els alumnes s’identificaran durant tot el procés amb un codi que l’equip investigador enviarà al col·legi.
 2. Segon pas: Aplicació sistemàtica del programa explícit per al desenvolupament de destreses i hàbits de pensament durant sis mesos.
 3. Tercer pas: Segona aplicació del test “Reptes de pensament” i el qüestionari “Hàbits de pensament”. Aquestes proves s’apliquen a dos grups d’alumnes. Recollida de les mitjanes de rendiment acadèmic dels alumnes en les àrees: lingüística, matemàtica, cientificotecnològica, socials. Els alumnes s’identificaran durant tot el procés amb un codi que l’equip investigador enviarà al col·legi.
  Pas d’un qüestionari al professorat involucrat.

A la següent taula s’exposa la distribució de cursos i destreses de pensament del programa:

Els tests “Restes de pensament” són diferents per a cada curs. D’aquesta manera s’adapten millor a l’edat de l’alumnat que hi participa. El qüestionari sobre hàbits de pensament és el mateix per a tots els cursos. De cada curs hi ha de participar dos grups; en un del quals s’aplicarà el programa i s’anomena grup explícit, i l’altre on no s’aplica el programa que s’anomena grup implícit.

Nomenar un docent responsable de l’estudi. S’encarregarà de gestionar el calendari d’activitats, atendre els professors i professores implicats i estar en comunicació amb l’equip investigador.

Programa per al desenvolupament del pensament crític i creatiu

 1. Àrees d’aplicació: El programa s’aplicarà en algunes de les següents àrees: Llengua, matemàtiques, científic-tecnològic, socials; en totes o en alguna d’elles, com a mínim es recomanen tres assignatures i tres docents per curs.
 2. Preparació: El professorat rebrà un material i formació prèviament a la seva aplicació. El material consistirà en les bases d’orientació i rúbriques de cada destresa. La formació serà sobre la metodologia de com s’aplica una base d’orientació i una rúbrica. Es posaran exemples concrets del currículum actual.
 3. Aplicació: Durant sis mesos, cada alumne rebrà una sessió mensual de cadascuna de les 4 destreses del seu curs. Al final haurà realitzat un mínim de 6 vegades la destresa. En finalitzar el període de 6 mesos cada professor lliurarà a l’investigador la planificació de destreses que ha realitzat i les avaluacions finals dels seus alumnes. A més realitzarà el qüestionari sobre pràctica docent.
 4. Avaluació: Durant el període d’aplicació cada alumne haurà de realitzar dues autoavaluacions amb rúbrica de cada destresa, i un control per destresa com a prova final de l’habilitat adquirida. Es recomana que els alumnes treballin en grup i que prèviament hagin fet alguna coavaluació. A partir d’aquestes evidències, el professor avaluarà el nivell de competència de cada alumne amb cada destresa, posant una nota final (nota per destresa i global PC). Aquestes avaluacions es lliuraran a l’investigador al final de l’aplicació. Les notes de Pensament Crític haurien de ser avaluables i comptar oficialment en l’avaluació dels alumnes, bé dins de l’àrea o com a competència transversal.

Calendari de l’estudi curs 2020-2021

Invitació a participar-hi

Aquest projecte està obert a tots els col·legis que desitgin participar-hi.
L’únic requisit és estar convençut que, malgrat les circumstàncies que estem vivint a les escoles de tot el món, val la pena continuar innovant i involucrar-se a aconseguir evidències que facilitin millorar el nostre sistema educatiu, pel bé dels nostres alumnes i dels de tot el món.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb: contacte@impulseducacio.org

Formulari d’inscripció al projecte Aprenent a aprendre. El pensament eina pedagògica bàsica

Per participar en més d’un curs tornar a omplir/enviar el formulari. 


  Relacionado con: Projecte

  Compartir

  Et pot interessar

  2023-03-02T09:06:28+00:00octubre 14th, 2020|Tags: |
  Go to Top