La tecnologia educativa, una eina per a una escola de qualitat a l’era digital

Compartir

22 març 2023

Informe Delphi sobre Tecnologia Educativa

MAIG 2022

La tecnologia educativa, una eina clau per a una escola de qualitat a l’era digital

Estefanía Hita Egea
Ana Moreno Salvo
Tecnologia educativa

ESTUDI DIGITAL

Conclusions de l’estudi

Aquest estudi ha volgut donar resposta a les següents preguntes:

 • Què entenem per tecnologia educativa (TE), per competència digital de l’alumne, per rol i competència digital docent i per escola digital?
 • Quines són les claus per integrar la TE a l’escola?
 • Quines són les dificultats, els riscos i les solucions de la TE a l’escola?

Pel que fa a la rellevància de la TE a l’escola a l’escola del present i el futur, l’estudi conclou que, en una cultura i societat amb una digitalització creixent, és imprescindible alfabetitzar i educar nens i joves en un ús crític i responsable de la tecnologia. D’aquesta manera se’ls ofereix, no solament l’oportunitat d’assolir tot el potencial professional en un futur pròxim, sinó també millorem la qualitat de l’ensenyament i democratitzem l’accés a l’educació, disminuint la fractura educativa i potenciant l’equitat.

Podem dir que la TE s’ocupa d’estudiar la integració de la tecnologia digital en el procés d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de millorar-lo. Analitza la potència educativa de cada mitjà i ofereix un marc per al desenvolupament de materials didàctics i tecnològics per a una educació de qualitat. I, respecte a la competència digital considera que:

 • S’ha d’educar en un ús responsable i ètic de la tecnologia en les 5 dimensions: alfabetització informacional, comunicació i col·laboració, creació de contingut digital, seguretat i resolució de problemes.
 • Capacitar l’alumne per a utilitzar la tecnologia de manera crítica, segura, responsable i eficaç per a millorar-ne l’aprenentatge i la comunicació digital.
 • El docent ha de mobilitzar i transferir coneixements i estratègies, habilitats i actituds sobre les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació).
 • L’escola digital ha de fomentar l’ús responsable, ètic i compromès de la tecnologia per a implementar una educació inclusiva i personalitzada.
 • El rol docent ha de ser de guia, i basant-se en la tecnologia dissenyar entorns flexibles i acompanyar els alumnes a través d’un aprenentatge eminentment autònom, que els condueixi a un aprenentatge que duri tota la vida.

Per a integrar la TE a l’escola cal un canvi cultural que vegi la tecnologia al servei de l’aprenentatge, el docent en el nou rol de suport, seguiment i col·laboració. Les eines s’han d’adaptar al context, l’edat i les necessitats individuals i han de ser gratuïtes i d’accés flexible. Dues estratègies que poden ajudar a la integració de la tecnologia a l’escola són: redefinició d’activitats a causa de l’ús de la tecnologia o ús d’aprenentatge actiu, col·laboratiu i basat en la recerca; i l’ús d’eines digitals per situar l’alumne al centre del procés, eines de comunicació, i l’accés i la gestió digital de la informació acadèmica. Un pla d’integració de la TE a l’escola ha de tenir les fases següents: diagnòstic i adaptació al model pedagògic, disseny gradual de materials didàctics i seguiment i avaluació. Alhora, haurà de comptar amb la participació i col·laboració de tota la comunitat educativa, incloses les famílies, i disposar de tecnologia suficient i apropiada. Algunes dificultats i riscos importants en aquesta integració, que caldrà prevenir, són l’absència de pla digital de centre i la manca d’un model pedagogicotecnològic de transformació, la desprofessionalització del docent amb escassa formació tant pedagògica com tecnològica i un ús acrític, insegur o incívic de la tecnologia digital.

Experts participants

 • Manuel Area Moreira (UL)
 • Jesús Acevedo Borrega (UEx)
 • María José Amador (Blog)
 • Teia Baus Roser (Les Alzines)
 • Domingo Chica Pardo (Blog)
 • Vanessa Esteve González (URV)
 • Pablo Fernández Arias (UCAV)
 • Maria Rosa Fernández Sánchez (UEx)
 • María del Rosario Freixas Flores (UNAM, México)
 • Juan Luis Fuentes Gómez-Calcerrada (UCM)
 • Alberto González Fernández (UEx)
 • Juan Francisco Hernández Rodríguez (Blog)
 • Susan Holmes (Nehru World School, India)
 • Pere Marqués Graells (UAB, Web)
 • Judith Martín Lucas (USAL)
 • Belen Palop del Río (UVA)
 • Miquel Àngel Prats Fernández (URL)
 • Inmaculada Pérez Prieto (Blog)
 • Francisco José Recio Muñoz (VIU)
 • Susana Regina López (UNQ, Argentina)
 • Joan Anton Sánchez Valero (UB)
 • Ángel Sobrino Morrás (UNAV)
 • Jesús Valverde Berrocoso (UEx)
 • Diego Vergara Rodríguez (UCAV)

Compartir

Informes publicats

2024-04-19T12:13:59+00:00
Go to Top