Claus per un model educatiu personalitzat de qualitat

Compartir

27 maig 2020

Conclusions Delphi d’experts

Comparteix la visió i missió de l’escola i es compromet amb l’educació integral de cadascun dels seus alumnes.

Per Ana Moreno

Aquesta idea referida al rol del professorat, és la que va aconseguir un consens més alt a l’estudi Delphi en personalitzada. En aquest article resumim 10 principis clau que poden ajudar a l’avaluació de la personalització que duem a terme a les nostres escoles.

Què entenem per personalització en educació

Abans però cal posar-nos d’acord a què entenem per personalització i per educació personalitzada i així ho van fer també els experts, pels quals partim del següent consens:

  1. Un ensenyament personalitzat està centrat en l’alumne, que reconeix la seva pròpia identitat, i que es fixa com a objectiu desenvolupar o fomentar capacitats al mateix temps que apodera al mateix alumne en el disseny de la seva trajectòria personal.
  2. Un aprenentatge personalitzat ha de ser experiencial i ajudar a donar sentit i reconstruir l’experiència personal de cada alumne aportant-li un valor que li transcendeix i enriqueix. Implica l’ús de metodologies d’indagació, així com motivació i responsabilitat personal.
  3. Model educatiu orientat a educar persones singulars, autònomes, obertes, responsables, solidàries i resilients capaces d’autosuperar-se i perseverar per elles mateixes. Es justifica per la necessitat d’educar en i per a la llibertat per aconseguir el desenvolupament de la identitat personal i la formació de ciutadans capaços de pensar críticament que sàpiguen buscar solucions solidàries i sostenibles al món d’avui.
  4. La seva finalitat és educar persones íntegres compromeses amb la millora personal i social. Afavorint el coneixement propi, la configuració de la seva identitat (valors i dignitat) i obertura als altres i al món (solidaritat, compromís), per a anar decidint de manera conscient i crítica el seu projecte personal de vida.
  5. Una educació inclusiva i equitativa de qualitat per a tots els alumnes segueix necessàriament un model personalitzat.
Un aprenentatge personalitzat ha de ser experiencial i ajudar a donar sentit i reconstruir l’experiència personal de cada alumne aportant-li un valor que li transcendeix i enriqueix.

10 principis per una educació personalitzada

L’ESCOLA

Hauria de ser promotora de la iniciativa i autonomia personal. Reconeix i accepta la capacitat de cada alumne i alumna per a prendre decisions sobre els seus propis processos d’ensenyament i aprenentatge o normes de convivència, i treballa amb ells i elles el desenvolupament d’aquesta capacitat. Incorpora la veu de l’alumnat al disseny i desenvolupament de les activitats d’ensenyament, aprenentatge i escolars.

L’ORGANITZACIÓ

Hauria de garantir que els mestres, estudiants i famílies tenen veu en la presa de decisions i assumeixen responsabilitats. Tot el personal docent i de serveis està implicat en l’educació.

ELS EQUIPS DOCENTS

Els mestres harien de compartir informació, docència i responsabilitats, i col·laborar en l’educació integral i progrés de cada alumne.

EL CURRÍCULUM

Hauria de ser flexible, diversificat i vehicle de repte i transformació de les persones, no tant d’objectiu. Les metes són consensuades en termes de competències. Els continguts han de ser clau, aplicables a diferents situacions i problemes i finalment adaptar al context i singularitat de cada alumne i alumna. És rellevant l’aprenentatge que permet continuar aprenent.

LES METODOLOGIES

Haurien d’estar orientades a la construcció i la integració del saber. Es triem en funció dels objectius, necessitats i context, tenint en compte el marc DUA (Disseny Universal de l’Aprenentatge), per garantir que s’adapten a les diferències a l’aula fent l’aprenentatge accessible i significatiu a tots els alumnes.

L’AVALUACIÓ

Hauria d’estar integrada a l’aprenentatge que avalua el progrés i esforç de l’alumne més que el resultat. Contínua, basada en la metacognició, el reconeixement de l’error i uns objectius clars i consensuats. Diversificada amb acte i co-avaluació deixant la qualificació per al final del procés, quan hi ha evidències que s’ha après.

LA TECNOLOGIA

Hauria de permetre desenvolupar les tasques d’acompanyament de cada alumne i alumna tant en les seves trajectòries escolars com d’aprenentatge. És un gran suport al docent a través d’eines de gestió del currículum, l’avaluació i l’aprenentatge, cooperació entre l’equip docent o comunicació amb les famílies.

EL PROFESSORAT

Fomenta la reflexió sobre l’aprenentatge i el connectar i integra en la vida real i la comprensió del món. Confia plenament en la possibilitat de creixement i superació de cadascun dels seus alumnes. Ho mostra reconeixent cada petit assoliment i amb una actitud amable i optimista.

L’ORIENTACIÓ PERSONAL

Compta amb una Tutoria individualitzada orientada a l’autoconeixement i a descobrir els seus talents més enllà del purament cognitiu, a fi d’aconseguir una maduresa i desenvolupament holístic de cada alumne. Inclou l’acompanyament en el desenvolupament d’un pensament crític i el qüestionament pel sentit, com a preparació per a la vida adulta.

COL·LABORACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA.

La família participa de manera activa en la formació i presa de decisions dels seus fills en col·laboració amb els professors. Té la responsabilitat de cooperar amb l’escola perquè aquesta tingui una informació més rica sobre el perfil de l’alumne i d’aportar als seus fills moments, experiències i guia en determinats aspectes que puguin exigir d’un aprenentatge individual, tant per a treballar dificultats com per a estimular fortaleses. Els pares i mares poden participar en l’organització d’esdeveniments escolars sigui culturals, lúdics, socials o acadèmics.

Les metodologies haurien d’estar orientades a la construcció i la integració del saber. Es triem en funció dels objectius, necessitats i context, tenint en compte el marc DUA (Disseny Universal de l’Aprenentatge).

Reptes de futur

ATENCIÓ PERSONAL

Comptar amb formació, temps i eines eficaces per a realitzar una atenció personal de cada alumne i família.

TREBALL COOPERATIU DELS DOCENTS

Establir dinàmiques de treball i planificació cooperatius entre els docents que incloguin des del disseny projectes i entorns d’aprenentatge, l’elecció de mesures per a atendre les necessitats de cada alumne i la informació de progrés.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Explorar noves formes de formació de professorat que garanteixi en els educadors una comprensió clara i actualitzada del que suposa educar, des d’una visió personalitzada, per a afrontar els reptes de la societat del S. XXI. Necessitem educadors que siguin emprenedors i prou segurs per a assumir reptes i evolucionar en la seva pròpia pràctica.

ESCOLA OBERTA, FLEXIBLE I ACOLLIDORA

L’escola personalitzada del futur serà una escola oberta, flexible i acollidora, on els alumnes se senten acompanyats i són autònoms en el seu aprenentatge, seguint el seu propi ritme i d’acord amb les seves necessitats. On hi hagi un treball conjunt, coordinat i continu amb les famílies.

Relacionat amb: Article, Resum

Compartir

2023-03-02T09:28:04+00:00
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top